Join our community of helparound

Medtronic minimed paradigm יש לי את משאבת. (באר שבע) שיכול להביא לי חיבור?ואין לי את החיבור בגוף מישהו. באזור הדרום

Submit