Hi I'm**** I'm 18. I was diagnosed 10 months ago and I'm from Kansas.

Living with type 1 diabetes since 1997.
Emporia, KS
Submit