Join our community of helparound

אני במרכז פרס לשלום ביפו ונגמר לי האינסולין במשאבה מישהו מהאיזור יכול להציל אותי ולהביא לי עט נובורפיד?

Submit