Join our community of helparound

היי, אני ביד פלאנט ראשון לציון ואני עם משאבה ונגמר לי האינסולין. יומולג, אם יש מישהו עם יומולוג ומזרק אני אשמח לפחות שאוכל להזריק על האוכל

Submit